ПОДІЇ


освітні наукові виробничі

КОНКУРСИ


гранти стипендії премії нагороди

призи програми обміни студії

тренінги  стажуванння літні школи

ФОТОГАЛЕРЕЇ


науково-освітні та гірничовидобувні

центри України

КОНТАКТИ


consultant_ua

ПРОГРАМИ

ПОСИЛАННЯ


Науковий вісник Національного гірничого університету 

автор: Олег Хоменко

Журнал «Науковий вісник Національного гірничого університету» – провідне українське науково-технічне видання міждисциплінарного характеру з проблем гірничодобувної, паливно-енергетичної та суміжних галузей промисловості, індексоване SciVerse Scopus. Публікує матеріали з результатами фундаментальних і прикладних досліджень в області геології, розробки й збагачення корисних копалини, геомеханіки, машинобудування, електротехніки, IT-технологій, екології та економіки. Журнал «Науковий вісник Національного гірничого університету» видається з 1998 року, має об’єм 150 сторінок. Наш журнал запрошує до співпраці викладачів, учених і дослідників-практиків у різних аспектах науково-технічної діяльності.Зі сторінок журналу Ви отримаєте інформацію про інші спеціалізовані видання НГУ, перспективні інноваційні проекти, пропоновані до впровадження у виробництво, спеціальності постійно діючої аспірантури і докторантури, монографії, що вийшли з друку, і навчальні посібники. Високий статус «Наукового вісника НГУ» підтверджений складом редакційної колегії в особі ведучих вітчизняних і зарубіжних учених з Німеччини, Швеції, Канади, Польщі, Норвегії, Австралії, Росії і Казахстану.

 

Пропонуємо опублікувати на сторінках нашого журналу матеріали про результати Ваших наукових досліджень, інноваційні розробки, експерименти і винаходи. Ми розповімо про досягнення Вашого підприємства, допоможемо донести інформацію про нього до широкого кола зацікавлених осіб. З нашою участю Ви налагодите взаємовигідну співпрацю з дослідницькими центрами і виробничими організаціями. Зі сторінок нашого журналу Ви можете звернутися до досвідчених фахівців по допомогу в рішенні насущних проблем Вашого підприємства, притягнути їх до проведення кваліфікованого аналізу технологічних, екологічних і економічних аспектів його діяльності. Сьогодні на сторінках «Наукового вісника НГУ» Ви можете обмінятися досвідом роботи з ведучими ученими і фахівцями, а також, знайти відповіді з багатьох актуальних питань сучасної науки і виробництва в гірничодобувній, паливно-енергетичній і суміжних галузях промисловості. Висвітлення журналом нових напрямів науки що інтенсивно розвиваються і техніки, передового досвіду роботи вищої школи дозволить Вам оптимізувати тематичну спрямованість Ваших досліджень і тим самим – зекономити ресурси і час.

 

«Науковий вісник НГУ» поширюється в багатьох регіонах України, представлений в Інтернеті на веб-сторінці журналу і на порталі Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, з 2011 року готується до включення в «Каталог видань України». У найближчих планах редакції – включення публікацій журналу в міжнародні наукометричні бази даних, зокрема – THOMSON REUTERS і SCOPUS. Ваша інформація наукового, технічного і рекламного характеру завжди знайде свою цільову аудиторію, а наш журнал сприятиме просуванню продукту вашої інтелектуальної діяльності на ринку відповідних галузей. Нашим постійним авторам, інформаційним партнерам і рекламодавцям ми пропонуємо пільговий тариф на підписку і рекламу. Редакція «Наукового вісника НГУ» завжди рада співпрацювати з Вами.

 

 


 

Науковий вісник Національного гірничого університету 1998 р.

Науковий вісник Національного гірничого університету 1999 р.

Науковий вісник Національного гірничого університету 2000 р.

Науковий вісник Національного гірничого університету 2001 р.

Науковий вісник Національного гірничого університету 2002 р.

Науковий вісник Національного гірничого університету 2003 р.

Науковий вісник Національного гірничого університету 2004 р.

Науковий вісник Національного гірничого університету 2005 р.

Науковий вісник Національного гірничого університету 2006 р.

Науковий вісник Національного гірничого університету 2007 р.

Науковий вісник Національного гірничого університету 2008 р.

 


 

Что? Где? Когда?

Вимоги до оформлення статей у журналі «Науковий вісник Національного гірничого університету»

До розгляду приймаються статті, надруковані в одному примірнику, на стандартних аркушах паперу А4, що супроводжуються електронною версією (Microsoft Word 1998–2003) на дискеті, CD, чи надіслані електронною поштою (друкований примірник надсилається поштою). Параметри сторінки: поля верхні та нижні – 2,5 см, ліві і праві – 2,0 см. Форматування статті – у дві колонки з проміжком 0,7 см. Перші рядки всіх абзаців з відступом 0,5 см, шрифт Times New Roman, кегль 10, інтервал 1. Назва статті – кегль 14. Заголовки елементів основного тексту виділяються напівжирним шрифтом. Структура статті: - індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки); ініціали, прізвища всіх авторів (не більше, ніж 4 особи) та назва статті трьома мовами – українською, російською, англійською (форматуванням на всю сторінку); анотація (5–7 рядків) та ключові слова (6–8 слів) мовою статті (форматуванням на всю сторінку), ано-тація не повинна повторювати назву статті; основний текст статті; бібліографія; анотація та ключові слова двома іншими мовами (у дві колонки); ким рекомендовано статтю до публікації. Відповідно до вимог постанови Президії ВАК України від 15.01.03 №7-05/1, основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямку.

 

Обсяг статті, включаючи текст, таблиці, рисунки, не має перевищувати 6–8 сторінок. Рекомендується, щоб площа, зайнята рисунками, становила не більше 20–25% загального обсягу. Матеріал має бути викладений сти-сло, без повторювань даних таблиць і рисунків у тексті. Не припустимо використовувати такі елементи форматування як „розрив розділу з нової сторінки“ і колонтитули. Рисунки (діаграми, фото та ін.) подаються у кольоровому та чорно-білому зображенні разом із текстом у місцях посилань на них та обов’язково в окремих файлах (*.TIFF, *.jpg та ін.) з роздільністю 300 dpi. Бажана ширина рисунків – 8,15 см або не більше 17 см для карт, схем та інших об’ємних матеріалів. Рисунок має бути розташований по центру, без обтікання текстом. Рисунки розміщують „в тексті“ (не в таблицях). Символи, підписи, лінії рисунків слід виконувати таким чином, щоб вони сприймалися після приведення розміру рисунка до ширини 1 колонки. Підписи до рисунків повинні містити нумерацію в порядку розміщення в тексті та пояснювальний підпис, що виділяються курсивом. Не припустимо включати підписи до самого рисунка. Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул у редакторі Microsoft Word for Windows). Прості формули та символи, що їх складають, набираються за допомогою редактора формул, стиль – математичний (курсив), розмір формул – 10 pt. Складні формули набирають у редакторі Microsoft Equation. Формули завдовжки понад 8 см розбивають на окремі блоки до 8 см (за окремими винятками – 17 см). Формули відокремлюють від тексту зверху та знизу одним інтервалом. Нумерація формул, на які є посилання в тексті – справа в дужках. Усі фізичні величини подаються в системі СІ. Цілі частини від десяткових відокремлюються комою. Таблиці подаються в книжній орієнтації, вони повинні мати тематичні заголовки і номери, фон таблиці іншим кольором не виділяють. Бажана довжина таблиці – не більше однієї сторінки, ширина – 8,15 або 17 см. Рекомендований розмір символів у таблицях – 8–9 pt (для ємких не менше, ніж 6 pt).

 

Список літератури наводиться в порядку посилань у тексті згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Система станда-ртів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання“. Посилання на літературні джерела в тексті подають у квадратних дужках. Нумерація – у порядку посилання. Крім того, список літератури повинен бути наведений в романському алфавіті (латиницею) в окремому файлі для обов’язкового розміщення на веб-сторінці журналу. Транслітерація українського алфавіту латиницею повинна відповідати вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. №55 „Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею“. Транслітерація російського алфавіту латиницею повинна відповідати вимогам системи BGN/HCGN (деталі – на веб-сторінці журналу). Стаття має бути ретельно перевірена, підписана всіма авторами і супроводжуватися: письмовою рекомендацією, підписаною доктором наук відповідного профілю; експертним висновком про можливість відкритої публікації пода-ної статті. Відомості про авторів у надрукованому та електронному вигляді: прізвище, ім’я та по-батькові повністю, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (повна та скорочена назва організації), посада, місто, країна, контактні телефони та електронна пошта (форматуванням на всю сторінку, запис даних у ряд через коми) подаються в окремому файлі українською, російською та англійською мовами. Відповідальність за зміст статті несе автор. Надіслані матеріали не повертаються. Статті, які не відповідають указаним вимогам, не розглядаються.

 

Відповідальність за зміст статті несе автор.

Статті, які не відповідають указаним вимогам, не розглядаються.

Надіслані матеріали не повертаються.

 

Реквізити:

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»,

вул. О. Гончара, 4-а, офіс 4, м. Дніпропетровськ, Україна, 49005,

тел. (056)3730847 , факс (056)7446214,

e-mail: nv.ngu@ukr.net, web: http://www.nvngu.in.ua

Зробити стартовою
Долучити до закладок
Пошук по порталу
Пошук по заголовках, описах, ключових словах сторінок
Пошук по заголовках, описах, ключових словах і тілу сторінок
Новини

2024-01-27
Столовий посуд оптом
Як театр починається з гардеробу, так затишний будинок починається з кухні. Вибираючи кухонний та столовий посуд, ми поділяємо його на наступні категорії:
• Предмети для приготування їжі,
• Інструменти помічники та інші необхідні гаджети для роботи на кухні,
• Вироби для сервірування столу,
• Актуальні вироби для зберігання.

Аналітика

Мікрогольчастий РФ у ДніпріБ'юті Лабораторія
Мікрогольчастий РФ у Дніпрі
Ефективна процедура, що омолоджує. Виконується на спеціальному апараті за допомогою проколу через спеціальну насадку з ізольованими позолоченими голками. Так у шкіру подаються радіочастотні імпульси, руйнується старий колаген та запускається процес утворення нового колагену.

Відповіді на Ваші питання
Будьте в курсі всіх новинок порталу
Підпишіться на розсилання
E-mail:
  Підписатись
Повідомити про помилки
на сайті