Main | News  | Analitics | Support | Contact Us | About us

PARTNERS Geological organizations Research institutes Business concerns, companies, firms Mining enterprises Educational establishments Public organizations COLLABORATION Research Informative LIBRARY Train aids Abstracts Magazines ?heories

EVENTS


education scientific production

COMPETITIONS


grants bonus reward prizes

program  exchanges trainings

studio internship summer school

PHOTOGALLERIES


scientific and educational

minin centers Ukraine

CONTACT  UC


koordinator_rudana
analitik_rudana
tehnolog_rudana
consultant_ua
gemmolog_rudana
innovacii_rudana
filolog_rudana
secretar_rudana


PROGRAMS

LINKS


????????????????? «??????»

??????????? ?????????????? ???????: ???????? ????? – ?? ?????, ? ????? ???? ??????!

 

Главная 

Educational-scientific-industrial portal «Rudana»

:: Show last articles ::

Novations in the scientifically-pedagogical personnel training at NMU

автор: Олег Хоменко

С.В. Шевченко

 

Инновационное излучение

 

Графічна інтерпретація розриву поколінь: 25-35 років – молоді вчені, 35-60 років – науково-педагогічні працівники (НПП) середнього віку, 60-85 років – НПП пенсійного віку Упровадження інноваційних підходів у підгортку спеціалістів вищої кваліфікації викликано зростаючими кадровими проблеми, що пов’язані з розривом поколінь. Проблема вирішувалася шляхом зміцнення покоління викладачів віком молодше 35-40 років за рахунок повного розкриття та реалізації творчого потенціалу студентів, аспірантів та молодих учених у науковій, педагогічній та організаційній сферах діяльності Нацыонального гірничого університету (НГУ).

 

Для забезпечення навчального процесу і наукової діяльності гірничого університету  кадрами вищої кваліфікації, як основи подальшого сталого розвитку, збереження і підвищення потенціалу науково-педагогічних шкіл університету, спадкоємності поколінь викладачів, позитивної кадрової динаміки, збільшення прийому до аспірантури та докторантури, підвищення показників захисту кандидатських і докторських дисертацій, адміністрацією університету за останні кілька років ужито низку організаційних заходів.


Структурна схема програми «Обдарована молодь» У 2007 році започатковано дві програми підготовки кадрів. Мета програми «Обдарована молодь» полягає у пошуку, відборі та подальшій роботі зі студентською молоддю (3-5 курс), зацікавленою у проведенні наукових досліджень. Студенти залучаються до розв’язання актуальних наукових завдань під керівництвом провідних науковців України – академіків, член-кореспондентів та професорів з числа відомих вчених України. Серед завдань програми – поглиблене вивчення студентами необхідних фундаментальних та спеціальних дисциплін, іноземних мов з фаховим нахилом, підготовка до складання кандидатських іспитів з іноземних мов та філософії (під час навчання в магістратурі).

 

Ідея іншої програми – «Нам 30» – підготовка кадрів вищої кваліфікації через підвищення обізнаності молодих науково-педагогічних працівників університету, які вже здобули науковий ступінь кандидатів наук, у сфері проектного та інноваційного менеджменту, отримання досвіду участі у виконанні вітчизняних та міжнародних навчальних і дослідницьких проектів, посилення закордонних контактів через співпрацю з колегами з іноземних навчальних і науково-дослідних установ. Задачами програми є реалізація наступних заходів:

- сприяти передачі кращих наукових традицій у ланці „професор – молодий дослідник – студент”;
- навчити молодих дослідників проводити плідний пошук та співпрацювати з національними і закордонними фондами-донорами, спонсорами і т. ін. у процесі створення та трансферу у виробництво сучасних високоефективних розробок;
- залучити молодих науково-педагогічних кадрів університету до європейської та світової наукової спільноти через публікації у виданнях з високим індексом цитування;
- сприяти участі молодих учених у закордонних конференціях, стажуваннях, обмінах кадрами тощо.

 

Структурна схема програми «Нам 30»Результати роботи за програмою «Нам 30» двічі на рік заслуховуються на співбесідах керівництва університету та відповідних факультетів і кафедрах.
Мотивацією участі у програмі є усвідомлення високих моральних, у першу чергу, а також матеріальних здобутків від виконання значущих наукових проектів як в Україні, так і спільно з іноземними колегами, а також створення нових високих технологій та конкурентноспроможних продуктів і розробок, забезпечення передачі знань від провідних професорів до обдарованої студентської молоді.

 

Одним з комплексних результатів такої роботи стало отримано університетом  у 2007 році  гранта на створення Науково-освітнього центру «Стійкість геотехнічних систем: процеси, явища, ризики» (НОЦ). Це пілотний проект в Україні – як результат конкурсу серед провідних університетів країни, грант Фонду цивільних досліджень і розвитку США (CRDF). Окрім зазначеного фонду, кошти до НОЦ надають також Міністерство освіти і науки України і НГУ. Головною метою НОЦ є об'єднання науково-дослідних і освітніх колективів, які сформувалися на базі наукових шкіл університету щодо наук про Землю, в науково-освітній центр міжнародного рівня, діяльність якого спрямована на поєднання підготовки висококваліфікованих фахівців та на вирішення фундаментальних і прикладних завдань, що стоять перед людством у XXI столітті з використання сировинних та енергетичних ресурсів Землі. НОЦ працює для виконання наступних завдань:

- концентрації наукового потенціалу НГУ в області фундаментальних досліджень геологічних структур, геотехнологій, ресурсного та енергетичного потенціалу надр, а також відновлення довкілля у гірничопромислових регіонах, використання й розвитку матеріально-технічної бази НГУ;
- виконання наукових досліджень на світовому рівні за рахунок залучення кадрового потенціалу НОЦ, використання сучасної матеріальної бази, тісної кооперації з інститутами НАН України, а також з іншими організаціями й підприємствами, закордонними університетами й науковими центрами;
- навчання студентів у ході виконання наукового плану НОЦ, підготовки кадрів вищої кваліфікації, перепідготовки фахівців на базі наукових досягнень, що перебувають на межі різних областей знань;
- проведення конкурсної системи підтримки молодих учених, у тому числі шляхом залучення до участі в конференціях, роботі у дослідницьких центрах, розширення інформаційних можливостей, всебічної підтримки молодих дослідників;
- розвиток зовнішніх зв'язків у галузі науки з вищими навчальними закладами й науковими центрами, галузевими інститутами й промисловими підприємствами України, держав СНД, розвинених країн й утворення на цій основі довгострокових договорів;
- створення об'єктів інтелектуальної власності, їх комерціалізація й інноваційне впровадження.

 

На конкурси НОЦ протягом року подано понад 40 заявок. Переможцями стали молоді вчені і студенти факультету будівництва, гірничого, геологорозвідувального та електротехнічного факультетів – серед них 8 студентів, 5 аспірантів, 6 кандидатів наук. Конкурси тривають. Більш детальну інформацію про діяльність НОЦ та найближчі конкурси за грантами можна знайти на веб-сторінці http://rec-nmu.org.ua/ua

 

В університеті створено Раду молодих учених (РМУ) з метою сприяння творчому зростанню молодих учених і підвищення їх професійного рівня, координації дослідницької діяльності молодих науковців. Такими вважаються кандидати і доктори наук, докторанти, аспіранти, магістри, здобувачі, науково-педагогічні співробітники і спеціалісти НГУ до 40 років включно, які займаються науково-дослідною та освітянською роботою. Серед завдань РМУ – надавати молодим ученим інформаційну, методичну, організаційну і, по можливості, матеріальну допомогу при підготовці дисертаційних робіт, виданні авторефератів, публікації наукових праць, стажування, а також при поїздках на науково-технічні конференції; вести інформаційну підтримку наукової молоді шляхом пошуку і розповсюдження даних про фонди і грантову підтримку для молодих учених; сприяти реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-побутових інтересів і прав молодих учених і спеціалістів НГУ тощо.

 

Студентське наукове товариство університету у тісній співпраці з РМУ сприяє підвищенню якості фахової підготовки студентів, розширенню загального і професійного світогляду майбутніх спеціалістів, а також більш поглибленому і творчому засвоєнню студентами навчального матеріалу. Головним завданням товариства є інформування студентів про конкурси і стипендії НГУ, зокрема НОЦ; конкурси міського й обласного рівнів; всеукраїнські та міжнародні заходи – конкурси, премії, стипендії, гранти, конференції. Передбачуваний результат – набуття студентами навичок наукової роботи: досвід участі у олімпіадах і конференціях, конкурсах, участь у науково-дослідних роботах, підготовка до друку та видання наукових статей і тез доповідей.

 

Завдяки більшій увазі наукових керівників і талановитої молоді до участі у конкурсах і грантах на отримання коштів для виконання досліджень протягом останніх років значно збільшено відповідні якісні та кількісні показники. Так, 2008 року отримано четверте місце в Україні за результатами участі у стипендиальній програмі Завтра.UA: подано 61 роботу, з них 13 стали переможцями. У щорічному конкурсі роботодавців м. Дніпропетровська Інтелект-Творчість-Успіх-2008” подано 37 заявок (кількість зросла у кілька разів). У конкурсах на кращого молодого вченого НГУ, міста та області брали участь 15 молодих учених. Щорічно подаються заявки за конкурсом на отримання стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених. За результатами попередніх років троє молодих учених НГУ отримують цю стипендію. За конкурсом на отримання грантів Президента України для підтримки досліджень молодих учених двоє співробітників НГУ у 2007 році отримали позитивне рішення щодо поданих проектів. Поточного року робочою групою у складі співробітників науково-дослідної частини, відділу міжнародних зв’язків і кафедри електроприводу підготовано і подано проект щодо участі університету в європейській освітній програмі „Tempus IV” за темою: „Вища технічна освіта в умовах об’єднаної Європи” (Higher Technical Education in United Europe (TE-UЕ). Улітку 2007 року видано посібник-довідник "Вітчизняні та іноземні гранти, стипендії, конкурси для молодих науковців і студентів України". Нині видаються посібники по окремим конкурсам.

 

Перспективи подальшої роботи в цьому напрямку пов’язані, передусім, з подоланням розрізненості роботи та з консолідацією зусиль факультетів у спільній підготовці науково-педагогічних кадрів для університету, залученням активної молоді до подання проектів за конкурсами на отримання численних вітчизняних (грантів Президента України для підтримки досліджень молодих учених, іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених, премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим, премій Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України тощо) та зарубіжних грантів для підтримки наукових досліджень, що виконують молоді вчені. Здійснювані заходи сприятимуть посиленню позицій НГУ на державному та міжнародному освітньому просторі, а також зміцненню наукових шкіл університету.

 

Что? Где? Когда?

НГУ  СЬОГОДНІ

 НАУКОВІ  ВИДАННЯ  НГУ

:: Analitics archive ::

Make homepage
Add to favorits
Search portal
Search by site (speedly)
Search by site (slowely)
News

2018-10-09
Plug devices
Designers of lighting systems, lighting designers, designers, electricians, installers, installers of automation systems, as well as specialists of the internal communications services of homes, buildings and institutions. Of course the most important issue is the use of a plug-in device and wiring for lighting systems.

Analitics

V. Trotner
Krivoy Rog – it is not only the mines
Not far from the area Artema in Saksahan region of Krivoy Rog is a natural phenomenon - Oil shale rock. They stretch along the right bank of the river between the mines SAKSAGAN "Artem-1" and "North" for 250 meters and covers an area of four hectares. If you get closer to a rock and a closer look, it seems that it is composed of bricks of different sizes and colors. "Brickwork" out of the ground at an angle of about 45-30 °. Some breeds like a huge layer cake of plates in black. During the blue-black schist and called "slate" ("adder" in Greek means "snake"). These plates were used as a slate boards and as roofing material. Hence the name of the village, appeared side by side - Pokrovsky.

Frequently asked questions
Be well informed on all news of the portal
Subscribe on the news posting
E-mail:
  Sign up
Report about inexactness
on site

????????

??????? ??????????? ??????? «??????»

????????????????? «??????»

Project contact persons:

Оleg, e-mail: koordin@rudana.in.ua

Nataliy, e-mail: romah-v@mail.ru

Page Rank Icon Rambler's Top100
Design and support: http://inter-biz.info/
Programming: Pulyaev Y.A.