ПАРТНЕРИ Науково-технічне Інформаційне Гірничодобувні підприємства Громадські організації Дослідницьке Навчальні заклади Науково-дослідні інститути БІБЛІОТЕКА Підручники Аерологія і вентиляція Гірничорудні довідники Єдині правила безпеки Технології підземної розробки родовищ Физико-химическая геотехнология Проведення і кріплення гірничих виробок Проектування гірничих підприємств Методи дослідження і моделювання гірничих робіт Процеси підземних гірничих робіт Механіка гірських порід Гірничі машини Закладочні роботи Буропідривні роботи Рудниковий транспорт Стаціонарні машини Методички Журнали Автореферати

ПОДІЇ


освітні наукові виробничі

КОНКУРСИ


гранти стипендії премії нагороди

призи програми обміни студії

тренінги  стажуванння літні школи

ФОТОГАЛЕРЕЇ


науково-освітні та гірничовидобувні

центри України

КОНТАКТИ


consultant_ua

ПРОГРАМИ

ПОСИЛАННЯ


Фізико-хімічна геотехнологія [Текст]: навч. посібник / М.М. Табаченко, О.Б. Владико, О.Є. Хоменко, Д.В. Мальцев – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 310 с.

автор: Олег Хоменко

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГЕОТЕХНОЛОГІЇ, ГЕОТЕХНОЛОІЧІ СИСТЕМИ ТА ПРОЦЕСИ
    1.1. Геотехнологія. Основні поняття та визначення
    1.2. Закони та закономірності геотехнології

       1.2.1. Поняття про закони та закономірності
       1.2.2. Закони та закономірності геотехнології
    1.3. Системне уявлення об’єкта геотехнології
    1.4. Надійність геотехнологічних процесів
    1.5. Моделювання в геотехнології

    1.6. Розвідка та розробка родовищ України геотехнологічними методами
       1.6.1. Розробка родовищ вугілля
       1.6.2. Розвідка і розробка уранових родовищ
       1.6.3. Розвідка родовищ сірки
       1.6.4. Розробка соляних родовищ
       1.6.5. Розвідка родовищ сланцьового газу
    Контрольні запитання
    Список літератури до глави 1

2. ГІРНИЧО-ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ РОДОВИЩ, ЯКІ РОЗРОБЛЯЮТЬСЯ ГЕОТЕХНОЛОГІЧНИМИ МЕТОДАМИ
    2.1. Класифікація геотехнологічних систем добування корисних копалин
    2.2. Фізико-хімічні властивості гірських порід
    2.3. Прогнозна оцінка, геологічних і гірничотехнічних умов
    2.4. Геомеханічні процеси при видобуванні корисних копалин
    2.5. Фізико-технічні проблеми вдосконалення геотехнологічних систем
    2.6. Прикладні задачі до глави 2
    Контрольні запитання
    Список літератури до глави 2

3. РОЗКРИТТЯ ТА ПІДГОТОВКА РОДОВИЩ ПРИ ГEOТЕХНОЛОГІЧНІЙ РОЗРОБЦІ
    3.1. Розкриття родовищ
    3.2. Схеми розташування свердловин
    3.3. Конструкції гeoтехнологічних свердловин
    3.4. Технологія буріння гeoтехнологічних свердловин
    3.5. Обладнання геотехнологічних свердловин

       3.5.1. Гирлове обладнання свердловин
       3.5.2. Вибійне обладнання свердловин
    3.6. Розчинопідйомне обладнання свердловин
    3.7. Безтрубне кріплення геотехнологічних свердловин
    3.8. Підготовка родовищ
    3.9. Відновлення продуктивності свердловин
    3.10. Прикладні задачі до глави 3
    Контрольні запитання
    Список літератури до глави 3

4. РОЗРОБКА РОДОВИЩ ГЕОТЕХНОЛОГІЧНИМИ МЕТОДАМИ
    4.1. Вилуговування корисних копалин
       4.1.1. Сутність процесу підземного вилуговування
       4.1.2. Фізико-хімічні основи процесу вилуговування
       4.1.3. Гідродинамічні схеми руху в руді вилугувальних реагентів
       4.1.4. Купчасте і бактеріальне вилуговування
       4.1.5. Розрахунок технологічних параметрів підземного вилуговування
       4.1.6. Шляхи інтенсифікації процесу вилуговування
    4.2. Свердловинне розчинення солей
       4.2.1. Сутність процесу підземного розчинення солей (ПРС)
       4.2.2. Технологія підземного розчинення солей
       4.2.3. Основні напрями вдосконалення технології ПРС
    4.3. Підземна виплавка сірки
       4.3.1. Сутність процесу підземної виплавки сірки
       4.3.2. Розрахунок технологічних параметрів процесу підземної виплавки сірки
       4.3.3. Технологія підземної виплавки сірки
       4.3.4. Шляхи інтенсифікації підземної виплавки сірки
    4.4. Прикладні задачі до глави 4
    Контрольні запитання
    Список літератури до глави 4

5. ПІДЗЕМНА ГАЗИФІКАЦІЯ ВУГІЛЛЯ
    5.1. Сутність процесу підземної газифікації
    5.2. Фізико-хімічні процеси при газифікації твердих горючих копалин
    5.3. Визначення параметрів процесу підземної газифікації вугілля
    5.4. Геомеханічні процеси при підземній газифікації вугілля
    5.5. Системи підземної газифікації вугільних пластів
    5.6. Способи створення штучних каналів проникності у вугільному пласті
    5.7. Технологічний комплекс станції підземної газифікації вугілля (ПГВ)
    5.8. Технологічні схеми когенерації теплоносії
    5.9. Переваги, недоліки та перспективи розвитку ПГВ
    5.10. Прикладні задачі до глави 5
    Контрольні запитання
    Список літератури до глави 5

6. ВИДОБУВАННЯ УРАНУ
    6.1. Сутність процесу видобування урану
    6.2. Визначення основних параметрів видобування урану
    6.3. Фізико-хімічні процеси, що супроводжують видобування урану
    6.4. Системи підземного видобування урану
    6.5. Технологія свердловинного видобування урану
    6.6. Технологія видобутку урану підземним вилуговуванням
    6.7. Прикладні задачі до глави 6
    Контрольні запитання
    Список літератури до глави

7. РОЗРОБКА ЕНЕРГОРЕСУРСІВ НЕТРАДИЦІЙНИМИ МЕТОДАМИ
    7.1. Способи видобування нафти
       7.1.1. Вторинні і третинні способи видобування нафти
       7.1.2. Видобуток важкої нафти і бітумів
    7.2. Розробка морських газогідратних родовищ
       7.2.1. Загальні поняття про природні газогідрати
       7.2.2. Освоєння покладів під морським дном
       7.2.3. Технологічні схеми розробки морських покладів газогідратів
    7.3. Видобуток сланцьового газу
       7.3.1. Сутність видобутку сланцевого газу
       7.3.2. Фізико-хімічні основи процесів видобування сланцьового газу
       7.3.3. Перспективи видобутку сланцьового газу
    7.4. Використання глибинної теплоти Землі
       7.4.1. Природа глибинної теплот
       7.4.2. Освоєння гідротермальних ресурсів
       7.4.3. Експлуатація гарячих гірських порід
       7.4.4. Геотермальна енергетика
       7.4.5. Проблеми та перспективи розвитку геоенергетики
    7.5. Використання енергії Сонця, вітру та океану
    7.6. Прикладні задачі до глави 7
    Контрольні запитання
    Список літератури до глави 7

8. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ І ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ В ГЕОТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН
    8.1. Основні принципи охорони довкілля
    8.2. Ліквідація геотехнологічних свердловин
    8.3. Техніко-економічна ефективність геотехнології

       8.3.1. Переваги технологічного процесу свердловинної підземної газифікації вугілля
       8.3.2. Оцінка продуктивності праці
    8.4. Прикладні задачі до глави 8
    Контрольні запитання
    Список літератури до глави 8

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

АЛФАВІТНО-ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЗЧИК

 

ВСТУП

Протягом багатьох століть видобування мінеральної сировини здійснювалося з багатих і доступних родовищ. Всезростаючий дефіцит корисних копалин вже сьогодні змушує вводити до розробки бідні й глибокі родовища зі складними гірничо-геологічними умовами. Традиційні способи видобування корисних копалин – відкритий і підземний вже найближчим часом не зможуть забезпечити мінеральними і паливними ресурсами необхідний рівень промислового розвитку держави. У такій ситуації збільшення обсягу видобутку мінеральної сировини з одночасним підвищенням ефективності розробки та вирішенням екологічних проблем вимагає пошуку принципово нових шляхів розвитку технологій. Геотехнологічне вилучення корисних копалин в деяких випадках є єдино можливим способом виконання гірничих робіт, що дозволяє перевести корисні копалини на місці залягання в рідкий, газоподібний чи диспергований стан з подальшою видачею на земну поверхню за допомогою свердловин. Розплавлення сірки і вилуговування металів, термічні способи підвищення нафтовіддачі пластів – принципово нова і ефективна технологія гірничих робіт, використання якої сприяє рентабельній розробці навіть некондиційних і позабалансових запасів та значно збільшує обсяг мінеральних ресурсів України. Геотехнологія поєднує в собі простоту основних операцій, дешеве будівництво підприємства, швидке освоєння родовища, повну механізацію і автоматизацію робіт, поліпшення умов праці (безлюдне виймання) і високе вилучення корисних компонентів.

 

У розробці ідей геотехнології брало участь багато відомих дослідників. Д.І. Менделєєв висунув ідею підземної газифікації вугілля. І.О. Кириченко вперше узагальнив геотехнологічні способи видобування корисних копалин, академік Н.В. Мельников зробив великий внесок у реалізацію геотехнології на практиці. Всебічно висвітлені геотехнологічні способи видобутку в безлічі робіт професора В.Ж. Аренса. Особливі заслуги у розвитку геотехнології належать академікам В.В. Ржевському і Є.І. Шемякіну, професорам Д.П. Лобанову і Ю.Д Дядькіну. З проблем видобування корисних копалин геотехнологічними способами опубліковані роботи П.А. Кулле, П.Ф. Скафи, Г.І. Каравайка, А.І. Калабіна, П.І. Дудка, А.М. Гайдіна, Б.В. Ісмагілова, Д.М. Шпака, Л.І. Луньова, Н.І. Бабічева, Г.Х. Хчеяна, О.В. Колоколова та ін.

 

Наукові розробки розширили межі застосування фізико-хімічних і мікро-біологічних процесів в гірничому виробництві, завдяки чому геотехнологія виділена в самостійний розділ гірничої науки. Разом з тим, за наявності досить великої кількості літератури з питань геотехнології, підручники і навчальні посібники для студентів гірничих вузів не видавалися. Відповідно до сучасних навчальних планів, геотехнологія введена як одна з основних дисциплін, що вивчаються студентами напряму «Гірництво» всіх спеціальностей. Це виклика ло необхідність видання нового підручника, в якому враховано багаторічний досвід викладання авторами дисципліни «Фізико-хімічна геотехнологія» у Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет».

 

ЗАВАНТАЖИТИ  НАВЧАЛЬНИЙ  ПОСІБНИК  (*PDF)

ЗАВАНТАЖИТИ  НАВЧАЛЬНИЙ  ПОСІБНИК  (*RAR)

  

Зробити стартовою
Долучити до закладок
Пошук по порталу
Пошук по заголовках, описах, ключових словах сторінок
Пошук по заголовках, описах, ключових словах і тілу сторінок
Новини

2021-11-02
Білизна для молодої матусі
Кожна жінка має мотребу виглядати гарно навіть тоді, коли на неї ніхто не дивиться. І це природньо. Дівчата з малку вчаться у своїх матусь завдавати собі настрою завдяки удобному та комфортному, але і зовнішньо красивому одягу. Для жінок одяг - це і настрій, це і образ і зручність у рухах.

Аналітика

Мобільний телефон Apple iPhone 12 Pro Max 256GBStylus
Мобільний телефон Apple iPhone 12 Pro Max 256GB
Встроенная память: 256 ГБ / Беспроводные коммуникации: Wi‑Fi 802.11ax (Wi-Fi 6) с технологией MIMO 2x2, Bluetooth 5.0, NFC / Камера: тройная 12 МП (f/2.4)+12 МП (f/1.6)+12 МП (f/2.2), автофокус, 12-кратный цифровой зум, True Tone всп / Операционная система: iOS 14 / Цвет корпуса: «тихоокеанский синий». Купити в Києві, в Україні, Ціна, відгуки, характеристики. Швидка доставка по Україні та самовивіз з точки видачі в STYLUS.

Відповіді на Ваші питання
Будьте в курсі всіх новинок порталу
Підпишіться на розсилання
E-mail:
  Підписатись
Повідомити про помилки
на сайті