PARTNERS Geological organizations Research institutes Mining enterprises Business concerns, companies, firms Educational establishments Public organizations COLLABORATION Informative Research LIBRARY Magazines Train aids Abstracts ?heories

EVENTS


education scientific production

COMPETITIONS


grants bonus reward prizes

program  exchanges trainings

studio internship summer school

PHOTOGALLERIES


scientific and educational

minin centers Ukraine

CONTACT  UC


koordinator_rudana
analitik_rudana
tehnolog_rudana
consultant_ua
gemmolog_rudana
innovacii_rudana
filolog_rudana
secretar_rudana


PROGRAMS

LINKS


Главная 

Educational-scientific-industrial portal «Rudana»

:: Show last articles ::

Evolution of structure of higher mountain education

 

 В.О. Салов

 

Професор Володимир Салов

 

Рис. 1. Структура вищої гірничої освіти в період 1913-1921 рр.Підготовка фахівців з гірництва розпочата у Національному гірничому університеті у 1899 році (правонаступник НГУ – Катеринославське вище гірниче училище). Розглянемо еволюцію структури вищої освіти з гірництва за період існування НГУ. Перший навчальний план передбачав термін навчання 3,5 роки. Заняття розподілялися на зимові в аудиторіях училища та літні практичні на підприємствах. Практична підготовка фахівців переважала. Випускникам надавалась кваліфікація «гірничий технік». У 1903 році термін навчання збільшено до 4-х років із присвоєнням кваліфікації «гірничий інженер». До навчального плану було додано декілька фундаментальних дисциплін. Аудиторне навантаження студентів досягало 43 години на тиждень. У 2006 р. розлягалось питання збільшення терміну підготовки до 5 років. Гуманітарна складова включала 5 дисциплін з навантаженням 1-2 години на тиждень. Практика на рудниках і заводах після кожного курсу тривала не менше чотирьох місяців. У червні 1912 року гірниче училище перетворено в гірничий інститут з терміном навчання 5 років (рис. 1).

 

Розвиток гірництва як системи призвів до значного збільшення числа й обсягу навчальних дисциплін і надмірної перевантаженості студентів. Тому в 1914 році розроблено навчальні плани, що передбачали підготовку за спеціальностями. Порівняння перших років підготовки фахівців з гірництва показує силу традицій і надзвичайну схожість проблем на всіх етапах розвитку гірничого університету. Прагнення до організації навчального процесу, спрямованого на формування конкретних фахових якостей випускників на базі високої фундаментальної підготовки, завжди залишилось характерною рисою навчальної діяльності.

 

Перша половина минулого сторіччя відзначалася пошуком оптимальних схем підготовки фахівців з урахуванням соціально-політичних економічних умов. Проходили випробування, наприклад, такі структури вищої освіти фахівців з гірництва:

- стажування на виробництві протягом року після закінчення вищого навчального закладу;

- двоциклова підготовка фахівців – на загально-технічному факультеті без відриву від виробництва (3 роки) за уніфікованими програмами з подальшим навчанням у будь-якому навчальному закладі за певною спеціальністю;

- поєднання праці на виробництві з навчанням у вузі протягом 1,3 року на перших курсах і півроку – на останньому із загальним терміном підготовки 5,5 року тощо.

 

Рис. 2. Структура вищої гірничої освіти в період 1967-1995 рр. Стабільним визначився період підготовки фахівців, починаючи з 60-х років минулого століття (рис. 2). Сформувався перелік професійних кваліфікацій, адекватний елементам гірництва як системи, та відповідний перелік спеціальностей. Створена мережа гірничих технікумів, випускники з академічною кваліфікацією «середня технічна освіта» та професійною кваліфікацією «гірничий технік» за відповідною спеціальністю призначались для експлуатації елементів гірничої справи: маркшейдерії, шахтного будівництва, розробки родовищ, гірничого обладнання тощо. Розроблено модель «Гірничий інженер – 1980» як спроба створити стандарти вищої освіти з гірництва на основі компетентнісного підходу. Вищі гірничі навчальні заклади випускали гірничих інженерів за відповідними спеціальностям для проектування, дослідження та управління системою. Термін навчання фахівців з вищою освітою складав 5 років. У навчальних планах частку фундаментальної підготовки дещо зменшено за рахунок підвищення наукового рівня фахових дисциплін. Науково-технічний прогрес адекватно торкнувся і змісту навчання. Суттєво збільшено обсяг гуманітарної підготовки. На всіх етапах підготовки фахівців з гірництва запити роботодавців пов’язувались з їх спеціальністю та професійною кваліфікацією.Ступенева двоциклова підготовка фахівців з гірництва розпочата з 1996 року. Остаточна структура двоциклової підготовки, що удосконалена в процесі стандартизації вищої освіти в 2008 р., подана на рис. 3.

 

Рис. 3. Структура ступеневої вищої гірничої освіти (з 1996 р.)Особливість структури – навчання студентів усіх спеціальностей напряму за нормативною (65%) та варіативною (35%) програмами бакалавра протягом 4 років з можливістю продовження протягом 1 рік навчання за програмами спеціалістів, магістрів за спеціальностями. Бакалаврам надавалась професійна кваліфікація за напрямом підготовки, спеціалістам та магістрам – за певною спеціальністю, що включена до напряму. Досвід підготовки фахівців з гірництва за формулою (4+1) доводить, що основний контингент випускників за попитом роботодавців – спеціалісти. Причина несприйняття бакалавра системою праці – недостатня підготовка для реалізації експлуатаційного рівня діяльності одночасно за всіма різноманітними технологіями гірництва. Саме за такими причинами у провідному гірничому навчальному заклад Європи Фрайбергській гірничій академії здійснюється монопідготовка фахівців з гірництва. Виникли проблеми визначення професійних кваліфікацій бакалавра гірництва. Кадрове забезпечення гірництва традиційно та юридично здійснюється професійним кваліфікаціями «гірничий технік» (експлуатаційний рівень діяльності) та «гірничий інженер» (технологічний рівень) – табл.

Таблиця

Кадрове забезпечення гірництва

Рівень професійної діяльності Академічна кваліфікація Професійна кваліфікація
експлуатаційний (експлуатація системи) молодший спеціаліст гірничий майстер
технологічний (розробка системи) магістр технології гірничий інженер
дослідницький (дослідження системи) магістр науки гірничий інженер-науковець

 

Рис. 4. Структура Переліку-2006 напрямів підготовки Надання прозорості професійної складової підготовки бакалавра ускладнено через значну варіативну частину (стандарт навчального закладу), що вадить визнанню результатів навчання в різних навчальних закладах. Абсолютно недостатнім є термін навчання спеціаліста, магістра з урахуванням необхідності дипломування. Неможливо також реалізувати за браком часу відповідність варіативної частини програми регіональним програмам соціально-економічного розвитку, запитам студентів, традиціям наукових шкіл вищого навчального закладу. Безсумнівним позитивом двоциклової підготовки фахівців є уніфікація фундаментальної підготовки, що створює можливість горизонтальної мобільності студентів в межах напряму, та створення інтегрованих навчальних планів підготовки за траєкторією «молодший спеціаліст-бакалавр». Спеціальність «Гірниче обладнання», що планується додати до напряму «Гірництво» надасть напряму ще більшої різноманітності – рис. 4.

 

При розробці стандартів вищої освіти за новим переліком підкомісія з гірництва Науково-методичної комісії МОН «Розробка родовищ корисних копалин» пропонує запровадити:

- двоциклову підготовку фахівців (бакалавр-магістр) за формулою (3+2) (рис. 5);

- надання бакалавру гірництва тільки академічної кваліфікації;

- надання магістру двох різновидів академічної кваліфікації – «магістр технології» та «магістр науки».

 

Рис. 5. Структура ступеневої вищої гірничої освіти, що пропонуєтьсяСкорочення терміну навчання бакалавра і адекватне збільшення підготовки магістра має здійснюватись переважно за рахунок варіативної складової. Варіативну складову бакалавра планується націлити на профілізацію бакалаврів на майбутні спеціальності магістрів. Варіативну частину програми магістра технології має передбачати підготовку за спеціалізаціями, що відповідають регіональним потребам та розвивають традиції наукових шкіл вищих навчальних закладів. Гуманітарну та соціально-економічну підготовку доцільно уніфікувати на рівні МОН, а фундаментальну та загально-професійну складову – на рівні Науково-методичних комісій за галузями знань. Заходи, що пропонуються, мають реалізувати переваги двоциклової підготовки та забезпечити якість професійної підготовки магістрів. Переведення частки варіативної складової програми бакалаврів до нормативної складової програми магістрів дозволяє здійснювати централізований контроль якості сформованості професійних компетенцій фахівця при процедурі акредитації.

 

Пропозиції, що наведені, стосуються напрямів підготовки, до складу яких входять спеціальності з різних технологій та пов’язані з небезпекою для людини, навколишнього середовища, суспільства. За напрямами підготовки, до складу яких входять спеціальності з одним узагальненим об’єктом діяльності, доцільна підготовка бакалаврів з наданням професійної кваліфікації за формулою (4+1), в тому числі. Структура підготовки фахівців певного напряму має визначатись відповідною Науково-методичною комісією. Доцільним є розширення структури вищої освіти (національної рамки кваліфікацій), що має визначатись Законом України Засеідання науково-методичної комісії з гірництва«Про вищу освіту» у форматі:

- молодший спеціаліст за певною спеціальністю (термін навчання - 2 роки);

- бакалавр професійний за певним напрямом підготовки (4 роки);

- бакалавр академічний за певним напрямом підготовки (3 роки);

- магістр технології за певною спеціальністю (1-2 роки);

- магістр науки за певною спеціальністю (2-3 роки);

- магістр інтегрований (5-6 років);

- доктор філософії (4 роки).

 

Бакалавр академічний за певним напрямом підготовки – це кваліфікація, що здобувається на основі повної загальної середньої освіти і передбачає набуття компетенцій відповідно до стандартів вищої освіти для продовження навчання за програмою магістра за певною спеціальністю, що входить до даного напряму підготовки. Враховуючи, що стандарти вищої освіти чітко визначають призначення випускників (первинні посади відповідно до Державного класифікатора професій) доцільно скасувати поняття «професійна кваліфікація». Тим більше, що створення переліку професійних кваліфікацій, адекватного переліку напрямів та спеціальностей, залишається для вітчизняної системи праці невирішеним завданням. При цьому виникає можливість поняття «освітньо-кваліфікаційні рівні» (бакалавр, магістр) та «освітньо-науковий рівень» (доктор філософії) замінити поняттям «кваліфікація» відповідно до документів Болонського процесу, в яких бакалавр, магістр і доктор філософії визначаються саме як кваліфікації. При введенні означеного поняття «кваліфікація» набуває однозначності визначення вищої освіти: «Вища освіта – рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації». 

автор: Олег Хоменко

Что? Где? Когда?

НГУ  СЬОГОДНІ

НАУКОВІ  ВИДАННЯ  НГУ

:: Analitics archive ::

Make homepage
Add to favorits
Search portal
Search by site (speedly)
Search by site (slowely)
News

2018-10-09
Plug devices
Designers of lighting systems, lighting designers, designers, electricians, installers, installers of automation systems, as well as specialists of the internal communications services of homes, buildings and institutions. Of course the most important issue is the use of a plug-in device and wiring for lighting systems.

Analitics

S. Umanskiy
Uranium deadlocks…
Years twenty ago by the uranium deposits people were scared, then became all not to it, and now about them remember unless at some incident or scandal… Last year about uranium production in Yellow Waters wrote mainly in connection with the troop landing on his production of sculptures acids. Then to three tons of sulphureous anhydride got in an atmosphere....

Frequently asked questions
Be well informed on all news of the portal
Subscribe on the news posting
E-mail:
  Sign up
Report about inexactness
on site