СОБЫТИЯ


образовательные

научные производственные

КОНКУРСЫ


гранты стипендии премии награды

призы программы обмены студии

тренинги стажировки летние школы

ФОТОГАЛЕРЕИ


научно-образовательные и горнодобывающие центры Украины

КОНТАКТЫ


consultant_ua

ПРОГРАММЫ

ССЫЛКИ


:: Показать последние записи ::

Инновации НГУ в подготовке научно-педагогических кадров

С.В. Шевченко

 

Инновационное излучение

 

Графічна інтерпретація розриву поколінь: 25-35 років – молоді вчені, 35-60 років – науково-педагогічні працівники (НПП) середнього віку, 60-85 років – НПП пенсійного віку Упровадження інноваційних підходів у підгортку спеціалістів вищої кваліфікації викликано зростаючими кадровими проблеми, що пов’язані з розривом поколінь. Проблема вирішувалася шляхом зміцнення покоління викладачів віком молодше 35-40 років за рахунок повного розкриття та реалізації творчого потенціалу студентів, аспірантів та молодих учених у науковій, педагогічній та організаційній сферах діяльності Нацыонального гірничого університету (НГУ).

 

Для забезпечення навчального процесу і наукової діяльності гірничого університету  кадрами вищої кваліфікації, як основи подальшого сталого розвитку, збереження і підвищення потенціалу науково-педагогічних шкіл університету, спадкоємності поколінь викладачів, позитивної кадрової динаміки, збільшення прийому до аспірантури та докторантури, підвищення показників захисту кандидатських і докторських дисертацій, адміністрацією університету за останні кілька років ужито низку організаційних заходів.


Структурна схема програми «Обдарована молодь» У 2007 році започатковано дві програми підготовки кадрів. Мета програми «Обдарована молодь» полягає у пошуку, відборі та подальшій роботі зі студентською молоддю (3-5 курс), зацікавленою у проведенні наукових досліджень. Студенти залучаються до розв’язання актуальних наукових завдань під керівництвом провідних науковців України – академіків, член-кореспондентів та професорів з числа відомих вчених України. Серед завдань програми – поглиблене вивчення студентами необхідних фундаментальних та спеціальних дисциплін, іноземних мов з фаховим нахилом, підготовка до складання кандидатських іспитів з іноземних мов та філософії (під час навчання в магістратурі).

 

Ідея іншої програми – «Нам 30» – підготовка кадрів вищої кваліфікації через підвищення обізнаності молодих науково-педагогічних працівників університету, які вже здобули науковий ступінь кандидатів наук, у сфері проектного та інноваційного менеджменту, отримання досвіду участі у виконанні вітчизняних та міжнародних навчальних і дослідницьких проектів, посилення закордонних контактів через співпрацю з колегами з іноземних навчальних і науково-дослідних установ. Задачами програми є реалізація наступних заходів:

- сприяти передачі кращих наукових традицій у ланці „професор – молодий дослідник – студент”;
- навчити молодих дослідників проводити плідний пошук та співпрацювати з національними і закордонними фондами-донорами, спонсорами і т. ін. у процесі створення та трансферу у виробництво сучасних високоефективних розробок;
- залучити молодих науково-педагогічних кадрів університету до європейської та світової наукової спільноти через публікації у виданнях з високим індексом цитування;
- сприяти участі молодих учених у закордонних конференціях, стажуваннях, обмінах кадрами тощо.

 

Структурна схема програми «Нам 30»Результати роботи за програмою «Нам 30» двічі на рік заслуховуються на співбесідах керівництва університету та відповідних факультетів і кафедрах.
Мотивацією участі у програмі є усвідомлення високих моральних, у першу чергу, а також матеріальних здобутків від виконання значущих наукових проектів як в Україні, так і спільно з іноземними колегами, а також створення нових високих технологій та конкурентноспроможних продуктів і розробок, забезпечення передачі знань від провідних професорів до обдарованої студентської молоді.

 

Одним з комплексних результатів такої роботи стало отримано університетом  у 2007 році  гранта на створення Науково-освітнього центру «Стійкість геотехнічних систем: процеси, явища, ризики» (НОЦ). Це пілотний проект в Україні – як результат конкурсу серед провідних університетів країни, грант Фонду цивільних досліджень і розвитку США (CRDF). Окрім зазначеного фонду, кошти до НОЦ надають також Міністерство освіти і науки України і НГУ. Головною метою НОЦ є об'єднання науково-дослідних і освітніх колективів, які сформувалися на базі наукових шкіл університету щодо наук про Землю, в науково-освітній центр міжнародного рівня, діяльність якого спрямована на поєднання підготовки висококваліфікованих фахівців та на вирішення фундаментальних і прикладних завдань, що стоять перед людством у XXI столітті з використання сировинних та енергетичних ресурсів Землі. НОЦ працює для виконання наступних завдань:

- концентрації наукового потенціалу НГУ в області фундаментальних досліджень геологічних структур, геотехнологій, ресурсного та енергетичного потенціалу надр, а також відновлення довкілля у гірничопромислових регіонах, використання й розвитку матеріально-технічної бази НГУ;
- виконання наукових досліджень на світовому рівні за рахунок залучення кадрового потенціалу НОЦ, використання сучасної матеріальної бази, тісної кооперації з інститутами НАН України, а також з іншими організаціями й підприємствами, закордонними університетами й науковими центрами;
- навчання студентів у ході виконання наукового плану НОЦ, підготовки кадрів вищої кваліфікації, перепідготовки фахівців на базі наукових досягнень, що перебувають на межі різних областей знань;
- проведення конкурсної системи підтримки молодих учених, у тому числі шляхом залучення до участі в конференціях, роботі у дослідницьких центрах, розширення інформаційних можливостей, всебічної підтримки молодих дослідників;
- розвиток зовнішніх зв'язків у галузі науки з вищими навчальними закладами й науковими центрами, галузевими інститутами й промисловими підприємствами України, держав СНД, розвинених країн й утворення на цій основі довгострокових договорів;
- створення об'єктів інтелектуальної власності, їх комерціалізація й інноваційне впровадження.

 

На конкурси НОЦ протягом року подано понад 40 заявок. Переможцями стали молоді вчені і студенти факультету будівництва, гірничого, геологорозвідувального та електротехнічного факультетів – серед них 8 студентів, 5 аспірантів, 6 кандидатів наук. Конкурси тривають. Більш детальну інформацію про діяльність НОЦ та найближчі конкурси за грантами можна знайти на веб-сторінці http://rec-nmu.org.ua/ua

 

В університеті створено Раду молодих учених (РМУ) з метою сприяння творчому зростанню молодих учених і підвищення їх професійного рівня, координації дослідницької діяльності молодих науковців. Такими вважаються кандидати і доктори наук, докторанти, аспіранти, магістри, здобувачі, науково-педагогічні співробітники і спеціалісти НГУ до 40 років включно, які займаються науково-дослідною та освітянською роботою. Серед завдань РМУ – надавати молодим ученим інформаційну, методичну, організаційну і, по можливості, матеріальну допомогу при підготовці дисертаційних робіт, виданні авторефератів, публікації наукових праць, стажування, а також при поїздках на науково-технічні конференції; вести інформаційну підтримку наукової молоді шляхом пошуку і розповсюдження даних про фонди і грантову підтримку для молодих учених; сприяти реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-побутових інтересів і прав молодих учених і спеціалістів НГУ тощо.

 

Студентське наукове товариство університету у тісній співпраці з РМУ сприяє підвищенню якості фахової підготовки студентів, розширенню загального і професійного світогляду майбутніх спеціалістів, а також більш поглибленому і творчому засвоєнню студентами навчального матеріалу. Головним завданням товариства є інформування студентів про конкурси і стипендії НГУ, зокрема НОЦ; конкурси міського й обласного рівнів; всеукраїнські та міжнародні заходи – конкурси, премії, стипендії, гранти, конференції. Передбачуваний результат – набуття студентами навичок наукової роботи: досвід участі у олімпіадах і конференціях, конкурсах, участь у науково-дослідних роботах, підготовка до друку та видання наукових статей і тез доповідей.

 

Завдяки більшій увазі наукових керівників і талановитої молоді до участі у конкурсах і грантах на отримання коштів для виконання досліджень протягом останніх років значно збільшено відповідні якісні та кількісні показники. Так, 2008 року отримано четверте місце в Україні за результатами участі у стипендиальній програмі Завтра.UA: подано 61 роботу, з них 13 стали переможцями. У щорічному конкурсі роботодавців м. Дніпропетровська Інтелект-Творчість-Успіх-2008” подано 37 заявок (кількість зросла у кілька разів). У конкурсах на кращого молодого вченого НГУ, міста та області брали участь 15 молодих учених. Щорічно подаються заявки за конкурсом на отримання стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених. За результатами попередніх років троє молодих учених НГУ отримують цю стипендію. За конкурсом на отримання грантів Президента України для підтримки досліджень молодих учених двоє співробітників НГУ у 2007 році отримали позитивне рішення щодо поданих проектів. Поточного року робочою групою у складі співробітників науково-дослідної частини, відділу міжнародних зв’язків і кафедри електроприводу підготовано і подано проект щодо участі університету в європейській освітній програмі „Tempus IV” за темою: „Вища технічна освіта в умовах об’єднаної Європи” (Higher Technical Education in United Europe (TE-UЕ). Улітку 2007 року видано посібник-довідник "Вітчизняні та іноземні гранти, стипендії, конкурси для молодих науковців і студентів України". Нині видаються посібники по окремим конкурсам.

 

Перспективи подальшої роботи в цьому напрямку пов’язані, передусім, з подоланням розрізненості роботи та з консолідацією зусиль факультетів у спільній підготовці науково-педагогічних кадрів для університету, залученням активної молоді до подання проектів за конкурсами на отримання численних вітчизняних (грантів Президента України для підтримки досліджень молодих учених, іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених, премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим, премій Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України тощо) та зарубіжних грантів для підтримки наукових досліджень, що виконують молоді вчені. Здійснювані заходи сприятимуть посиленню позицій НГУ на державному та міжнародному освітньому просторі, а також зміцненню наукових шкіл університету.

 

Что? Где? Когда?

НГУ  СЬОГОДНІ

 НАУКОВІ  ВИДАННЯ  НГУ

:: Архив аналитик ::

Сделать стартовой
Добавить в избранное
Поиск по порталу
Поиск по заглавиям, описаниям, ключевым словам страниц
Поиск по заглавиям, описаниям, ключевым словам и телу страниц
Новости

2024-01-27
Столовая посуда отпом
Как театр начинается с гардероба, так уютный дом начинается с кухни. Выбирая кухонную и столовую посуду, мы разделяем ее на следующие категории:
• Предметы для приготовления пищи,
• Инструменты помощники и прочие необходимые гаджеты для работы на кухне,
• Изделия для сервировки стола,
• Актуальные изделия для хранения.

Аналитика

Микроигольчатый РФ в ДнепреБьюти Лаборатория
Микроигольчатый РФ в Днепре
Эффективная омолаживающая процедура. Выполняется на специальном аппарате посредством прокола, через специальную насадку с изолированными позолоченными иглами. Так в кожу подаются радиочастотные импульсы, разрушается старый коллаген и запускается процесс образования нового коллагена.

Ответы на Ваши вопросы
Будьте в курсе всех новинок портала
Подпишитесь на рассылку
E-mail:
  Подписаться
Сообщить о неточностях
на сайте