ПАРТНЕРЫ Горнодобывающие предприятия Учебные заведения Общественные организации Научно-исследовательские институты СОТРУДНИЧЕСТВО Информационное Исследовательское Журналы Учебники Методички Авторефераты

СОБЫТИЯ


образовательные

научные производственные

КОНКУРСЫ


гранты стипендии премии награды

призы программы обмены студии

тренинги стажировки летние школы

ФОТОГАЛЕРЕИ


научно-образовательные и горнодобывающие центры Украины

КОНТАКТЫ


koordinator_rudana
analitik_rudana
tehnolog_rudana
consultant_ua
gemmolog_rudana
innovacii_rudana
filolog_rudana
secretar_rudana


ПРОГРАММЫ

ССЫЛКИ


Главная   

Образовательно-научно-производственный портал «Рудана»

:: Показать последние записи ::

Алгоритм подготовки специалистов по горному делу

Г.Г. Півняк, В.І. Бондаренко, В.О. Салов

 

Академік Геннадій Півняк

Загальні питання

Закон України «Про вищу освіту» регламентує різноманітні траєкторії ступеневої підготовки фахівців з вищою освітою, в тому числі навчання за скороченим терміном на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. Випускники вищого навчального закладу першого рівня акредитації, які здобувають освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст мають право продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр спорідненого напряму підготовки у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за інтегрованими навчальними планами. Основна вимога до інтегрованих навчальних планів – забезпечення якості підготовки фахівців згідно з державними освітніми стандартами.

 

Досвід підготовки фахівців з гірництва свідчить, що складання інтегрованих навчальних планів для наступного освітньо-кваліфікаційного рівня освіти шляхом формального співставлення назв і обсягів дисциплін вадить якості підготовки фахівців. Освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) та освітньо-професійні програми (ОПП) підготовки молодших спеціалістів та бакалаврів розробляються різними робочими групами МОН України, в різний час та фактично не узгоджені за змістом та обсягом навчальних дисциплін. Цей факт не дає можливості скоротити терміни навчання бакалавра на базі ОПП молодшого спеціаліста відповідно до законодавства. Науково-методична комісія МОН України з гірництва на стадії формування стандартів вищої освіти нового покоління вирішувала задачу адаптації ОПП молодших спеціалістів та бакалаврів і обґрунтування змісту інтегрованих програм навчальних дисциплін.

Принцип формування інтегрованих програм навчальних дисциплін

Інтегрована освітньо-професійна програма підготовки бакалавра на базі освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста формується з:
– дисциплін базової ОПП бакалавра;
– дисциплін, що співпадають за змістом та обсягом з дисциплінами ОПП молодшого спеціаліста;
– інтегрованих навчальних дисциплін (співпадає за змістом та обсягом певний модуль).

 

Програма дисципліни визначає нормативний зміст навчання з дисципліни, встановлює обсяг та рівень засвоєння знань за видами навчальних занять та самостійної роботи згідно з вимогами освітньо- професійної програми підготовки. Для скорочення терміну підготовки бакалаврів на основі попереднього навчання за освітньо-професійною програмою молодшого спеціаліста враховують структуру компетенцій (умінь), що має набути фахівець в період навчання. Розрізняють основні та похідні компетенції фахівця. На базі основних компетенцій фахівця формується перелік навчальних дисциплін у форматі «основна компетенція – навчальна дисципліна». Програма кожної навчальної дисципліни містить навчальні цілі, відповідні змістові модулі, та обсяг навчальної дисципліни. Навчальні цілі дисципліни мають бути адекватними похідним компетенціям фахівця.

 

Дисципліни гуманітарної підготовки формують соціально-особистісні та загальнокультурні компетенції фахівців. Дисципліни природничо-наукового циклу забезпечують фундаменталізацію теоретичних знань і формують загальнонаукові компетенції. Дисципліни професійно-практичного циклу забезпечують теоретичну підготовку та здобуття практичних умінь і навичок за вибраною спеціальністю і формують професійні компетенції. Загальний критерій визнання тих чи інших модулів попередньої освіти – забезпечення освітнього рівня та рівня професійної діяльності, що здобуваються (табл. 1).

Таблиця 1

Фрагмент інтегрованої програми навчальної дисципліни

Компетенція основна Дисципліна Компетенція похідна Модуль Рівень освітньо-кваліфікаційний Час на засвоєння
Контроль якості технологічних процесів Метрологія, стандартизація та сертифікація Обробка вимірів Основи теорії вимірювань молодший спеціаліст 6
бакалавр 6
Розробка і впровадження стандартів Основні положення закону України про забезпечення єдності вимірів молодший спеціаліст 4
бакалавр 4
Оцінка якості продукції Умови здійснення сертифікації бакалавр 8
Акредитація випробувальних лабораторій Порядок акредитації випробувальних лабораторій бакалавр 6

 

Розподіл часу на засвоєння змістового модуля необхідно визначати з урахуванням рівня сформованості компетенцій, що вимагаються. Кожному освітньому рівню законодавством визначений відповідний рівень професійної діяльності – операторський (молодший спеціаліст), експлуатаційний (бакалавр), технологічний (спеціаліст), дослідницький (магістр). Всі змістові модулі, що забезпечують професійну діяльність операторського рівня мають бути визнаними згідно. На подальше навчання виносяться змістові модулі, що забезпечують уміння експлуатаційного рівня.

Формування інтегрованих навчальних планів

Інтегрований навчальний план підготовки бакалавра формується з інтегрованих навчальних дисциплін, окремі модулі яких збігаються за змістом й обсягом, дисциплін базової програми бакалавра і дисциплін, що за змістом й обсягом ідентичні дисциплінам навчального плану підготовки молодшого фахівця, (табл. 2).

Таблица 2

Фрагмент навчального плану

Дисципліни програми бакалавра Обсяг, кредити ECTS Дисципліни програми молодшого спеціаліста Обсяг, кредити ECTS Залікові кредити
Історія України 2   2 2
         
Фізика 8     0
Метрологія, стандартизація та сертифікація 2,5   1,5 1,5
Модуль 1 1 Модуль 1 1  
Модуль 2 0,5 Модуль 2 0,5  
Модуль 3 0,5      
Модуль 4 0,5      

 

Навчальні елементи не повинні дублювати зміст навчання, що наданий в освітніх програмах попередніх освітньо-кваліфікаційних рівнів. Визнання результатів навчання здійснюється зарахуванням кредитів за дисциплінами та модулями, що співпадають за змістом та обсягом. Допускається академічна різниця до 10 кредитів, що ліквідується через індивідуальні заняття в позанавчальний час. Скорочення терміну навчання здійснюється на 1 рік, якщо визнаються 60 кредитів, на 2 роки, якщо визнається 120 кредитів з урахуванням академічної різниці.

 

Засоби діагностики якості засвоєння навчальних дисциплін розробляються як система контролю рівня сформованості похідних компетенцій (досягнення поставлених цілей). Засоби діагностики, що виносяться на державну атестацію, розробляються як система контролю рівня сформованості основних компетенцій фахівця, що визначаються ОКХ. Контроль якості підготовки здійснюється за допомогою узагальнених кваліфікаційних завдань, які є моделлю проблемної професійної ситуації. На основі узагальнених кваліфікаційних завдань створюються конкретизовані кваліфікаційні завдання із чисельною або іншою конкретизацією вихідних даних і еталони рішень. Така схема дає можливість зовнішнього контролю рівня сформованості компетенцій фахівця.

Висновки

1. Складання інтегрованих навчальних планів у вигляді комбінації фрагментів навчальних планів різних рівнів не дозволяє скоротити строк навчання без зниження його якості.
2. Подолання цієї проблеми можливо завдяки створенню інтегрованих навчальних планів, що передбачають викладання інтегрованих навчальних дисциплін.
3. Реалізація запропонованої методики створення наскрізних навчальних програм сприятиме підвищенню якості підготовки бакалаврів за скороченим терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. Методика дає можливість здійснити рівномірний розподіл навчального навантаження за ступенями вищої освіти та поступове нарощування складності рівня навчального матеріалу.

автор: Олег Хоменко

:: Архив аналитик ::

Сделать стартовой
Добавить в избранное
Поиск по порталу
Поиск по заглавиям, описаниям, ключевым словам страниц
Поиск по заглавиям, описаниям, ключевым словам и телу страниц
Новости

2018-10-09
Штекерные устройства для газо-взрывозащиты и пылевзрывозащиты
Проектировщикам систем освещения, дизайнерам-светотехникам, просто дизайнерам, электрикам, монтажникам, инсталяторам систем автоматизации, а также специалистам служб внутренних коммуникаций домов, зданий и заведений. Конечно самый главный вопрос - применение штекерного устройства и электромонтаж для систем освещения.

Аналитика

В.В. Русских
Проектирование рудников с помощью современных программ
Сегодня в условиях жесткой экономической политики выигрывают те предприятия, которые используют в своей работе передовые научно-технические разработки. От того, какие технологии применяются при ведении горных работ, напрямую зависит скорость обработки данных, а, следовательно, и способность предприятия реагировать на изменения ситуации. Обработка данных геологической, маркшейдерской, технической и проектной документации на сегодняшний день может быть переложено на электронный язык персональных компьютеров, что в свою очередь облегчает работу служб предприятия, повышает скорость и точность расчетов при составлении и передаче документации.

Ответы на Ваши вопросы
Будьте в курсе всех новинок портала
Подпишитесь на рассылку
E-mail:
  Подписаться
Сообщить о неточностях
на сайте